logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz dnia 20.04.2011 r.
Nr sprawy Inw.271.2.1.2011
                                                                                                                                                                              
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Gmina i Miasto Susz zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo współfinansowanej w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 , który odbył się 14.04.2011 r.,  zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych
 w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji Zadania Nr 1 – Zagospodarowanie   terenu przy świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich wybrano ofertę, którą złożyła firma:
 
Zakład Usługowo- Handlowy Łukasz Kamiński
82-550 Prabuty 
ul. Chopina 11
 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wyniosła 106 565,23 zł. brutto
Słownie: sto sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć i 23/100 zł. brutto
Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę.   
Zastosowane kryterium oceny oferty – cena 100 %.
Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło oferty pięć firm j.n:
 
Lp
Nazwa i adres oferenta
Liczba uzyskanych punktów
/kryterium cena -100 %/
1.
FHU KAMBRUK
Wojciech Laskowski
 14-200 Iława ,
Wikielec 12H
77,68 pkt.
2
Firma Usługowo-Handlowo ,,WAR-MA"
14-200 Iława
ul. Sikorskiego 12E
86,87 pkt.
3
Zakład Budowlany
Adam Szymański
14-200 Iława
ul. Rolna 34
60,60 pkt.
4
Zakład Usługowy
,, MUZEAL”
14-200 Iława
ul. Owocowa 16
82,93 pkt.
5
Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Kamiński
82-550 Prabuty
ul. Chopina11
100 pkt.

Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Środki ochrony prawnej:
     Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oferent ma prawo do środków odwoławczych określonych w dziale VI art. 179-198.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski
 

 
 Susz dnia 20.04.2011 r.
Nr sprawy Inw.271.2.2.2011
                                                                                                                                                                              
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
          Gmina i Miasto Susz zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo współfinansowanej w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 , który odbył się 14.04.2011 r.,  zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych
 w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji Zadania Nr 2 – Przebudowę świetlicy w Nipkowie wybrano ofertę, którą złożyła firma:
 
Zakład Usługowy ,, MUZEAL”
14-200 Iława 
ul. Owocowa 16
 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wyniosła 179 187,20 zł. brutto
Słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem i 20/100 zł. brutto
Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę.   
Zastosowane kryterium oceny oferty – cena 100 %.
Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło oferty trzy firmy j.n:
 
Lp
Nazwa i adres oferenta
Liczba uzyskanych punktów
/kryterium cena -100 %/
1.
Zakład Budowlany
Adam Szymański
14-200 Iława
ul. Rolna 34
85,54 pkt.
2
Firma Handlowo-Usługowa
,, TURHEN”
14-200 Iława
ul. Wiejska 4
90,54 pkt.
3
Zakład Usługowy
,, MUZEAL”
14-200 Iława
ul. Owocowa 16
100 pkt.

Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Środki ochrony prawnej:
     Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oferent ma prawo do środków odwoławczych określonych w dziale VI art. 179-198.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 


 
Susz dnia 20.04.2011 r.
Nr sprawy Inw.271.2.3.2011
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina i Miasto Susz zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo współfinansowanej w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi” objętej PROW na lata 2007-2013 , który odbył się 14.04.2011 r.,  zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych
 w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji Zadania Nr 3 – Przebudowę świetlicy w Ulnowie wybrano ofertę, którą złożyła firma:
 
Zakład Usługowy ,, MUZEAL”
14-200 Iława
ul. Owocowa 16
 
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wyniosła 115 750,47 zł. brutto
Słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 47/100 zł. brutto
Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę.   
Zastosowane kryterium oceny oferty – cena 100 %.
Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło oferty cztery firmy j.n:
 
Lp
Nazwa i adres oferenta
Liczba uzyskanych punktów
/kryterium cena -100 %/
1
Firma Usługowo-Handlowa ,,WAR-MA"
14-200 Iława
ul. Sikorskiego 12E
76,69 pkt.
2
Zakład Budowlany
Adam Szymański
14-200 Iława
ul. Rolna 34
80,50 pkt.
3
Firma Handlowo-Usługowa
,, TURHEN”
14-200 Iława
ul. Wiejska 4
85,41 pkt.
4
Zakład Usługowy
,, MUZEAL”
14-200 Iława
ul. Owocowa 16
100 pkt.

Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Środki ochrony prawnej:
     Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oferent ma prawo do środków odwoławczych określonych w dziale VI art. 179-198.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 1927
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze oferty
Skrócony opis: Inw.271.2.1.2011 - wybór ofert na przebudowę i zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich.
Osoba, która wytworzyła informację: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która odpowiada za treść: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20 10:29:13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-20 11:02:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner