logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         minus PRZETARGI 2003
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            plus WYNIKI PRZETARGÓW 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 OGŁOSZENIE

Burmistrz  Gminy i Miasta w Suszu 
o g ł a s z a
  
sprzedaż na własność  d z i a ł k i   b u d o w l a n e j, 
przeznaczonej  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
położonej  w  Suszu  przy  ul. Staffa
na rzecz osób  f i z y c z n y c h   i   p r a w n y c h

w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego

Położenie
działki  

Nr
działki

Pow.
m2

Cena
wywoławcza
w zł

Należne
wadium
w zł

Wysokość
przebicia
w zł

Koszty
przygotowania
działki
do sprzedaży

Susz,
ul. Staffa
469/1 1074

13.643,00

1.400,00

140,00

554,97

 1. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Susz powyższa działka  znajduje się w strefie S-7 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 3. Powyższa działka znajduje się w terenach o pełnym uzbrojeniu.
 4. Ww. nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr 35701  SR Iława wolną od długów i obciążeń.
 5. P r z e t a r g   odbędzie się w dniu  19 września 2003 r.  w  lokalu  Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - sala nr  203  (II piętro) o godzinie 10:00.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Suszu w kasie urzędu  (pokój nr 109 - I piętro) lub na konto w Kredyt Bank SA.  O/Elbląg  nr 55 1500 1403 1214 0002 5825 0000 w a d i u m  w gotówce w  wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  kwotę  1.400,00 zł  w terminie  do dnia  15 września 2003 r.  do godz. 13:30 i przedłożą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu  nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał,  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 9. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z zaliczeniem wadium) oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży  najpóźniej w dniu  zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr  23 1500 1403 1214 0000 7847 0000 w Kredyt Bank S.A.  O)Elbląg lub w kasie urzędu.
 10. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych.
 11. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę , organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
 12. Ustala się termin rozpoczęcia budowy w ciągu 2-ch lat oraz termin zakończenia budowy w terminie  5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie ław  fundamentowych natomiast za zakończenie wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
 13. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminów określonych w punkcie 12 ustala się kary umowne w wysokości  7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
 14. W  przetargu mogą brać osoby, które są obywatelami Rzeczpospolitej Polski a w przypadku  cudzoziemców posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych do nabycia nieruchomości na  terenie Polski.
 15. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 16. W przypadku uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu GiM w Suszu - pokój nr 208 , tel. (055) 278-60-15 wew. 33.

Susz, dnia 18 sierpnia 2003r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 6624
Nazwa dokumentu: NIR.III-01/2003 - data przetargu 19.09.2003
Skrócony opis: Sprzedaż działki bud. o nr 469/1 położonej w Suszu przy ul. Staffa
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-08-18 09:42:08
Data udostępnienia informacji: 2003-09-03 09:42:08
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-22 13:42:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner